Mielno

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 550 000 PLN
Powierzchnia
580 m2
Powierzchnia użytkowa
1 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Liczba pokoi
20
Liczba pięter
2
Stan budynku
Do kapitalnego remontu
Typ domu
Willa
Numer oferty
51/9434/ODS

Opis nieruchomości

Mielno nad morzem. Pensjonat do remontu - Mielno am Meer. Pension soll renoviert werden - Mielno by the sea. Pension to be renovated - Мельно у моря. Пансион, подлежащий реконструкции.

Oferta 40/9434/ODS.
Na sprzedaż, na własność, duży Pensjonat w Mielnie o powierzchni użytkowej prawie 600 m2, na działce o powierzchni 1000 m2. Całość składa się z Budynku Głównego w przekroju w kształcie litery L ( ponad 500 m2), w którym mogło przebywać jednocześnie ponad 60 gości, oraz małego budynku uzupełniającego stojącego niezależnie na działce. Budynki położone są na działce o powierzchni 15 arów ( 1500 m2 ), ogrodzonej, z dużą, suwaną bramą wjazdową. Obiekt jest suchy, zabezpieczony. Na działce nie ma bruku ale wszystkie media są rozprowadzone w ziemi i podłączone do budynku. Na posesji jest miejsce z basenem. Mimo, ze basen został zdewastowany to wszystkie podłączenia są zabezpieczone i znajdują się w dobrym stanie.
W Budynku Głównym brak jest białego montażu, kaloryferów, częściowo mebli. Wszystkie rury i armatura, znajdujące się w ścianach, są nienaruszone. Całość jest zabezpieczona, zaślepiona i przygotowana do ponownego uruchomienia. Sam budynek wymaga nakładów w postaci odmalowania, doposażenia, umeblowania.
Stolarka PVC, parapety, podłogi, itp... w budynku są w b. dobrym stanie.
Elewacja budynku dużego jest w dobrym stanie, występują małe ubytki, łatwe do uzupełnienia. Dach jest kompletny i dobry. Kominy należy odnowić, ponieważ są w gorszym stanie. Orynnowanie i podbitka wymagają częściowej naprawy. W całym budynku brak balustrad balkonowych na balkonach.
Terakota i glazura jest w dobrym stanie. Występują miejsca w których należałoby te elementy poddać renowacji.
Mały budynek jest po włamaniu. Wymaga on większego nakładu.  
Klient jest zdecydowany sprzedaż w całości ten obiekt tak jak on teraz stoi. Okazja aby zakupić ładnie położony obiekt, postawiony ze wszystkimi podłączeniami i uzgodnieniami, za nieduże pieniądze w tak fantastycznym miejscu jak Mielno. Pensjonat znajduje się w dzielnicy domów i pensjonatów wypoczynkowych, w bezpośredniej bliskości jeziora Jamno i morza Bałtyckiego. 
Więcej szczegółów można dowiedzieć się od naszego przedstawiciela Prodaheim Nieruchomości tel. +48  577 410 005. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Przed spotkaniem osobistym prosimy o telefon ponieważ przebywamy zazwyczaj w terenie. .
Wszystkie oferty mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do rokowań zgadnie z art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych KC.


Mielno am Meer. Pension soll renoviert werden.
Angebot 40/9434/ODS.
Zu verkaufen, auf dem Grundstück, ein großes Gästehaus in Mielno mit einer Nutzfläche von fast 600 m2, auf einem Grundstück von 1000 m2. Das Ganze besteht aus einem L-förmigen Hauptgebäude (über 500 m2), in dem über 60 Gäste gleichzeitig untergebracht werden können, und einem kleinen Ergänzungsgebäude, das unabhängig auf dem Grundstück steht. Die Gebäude befinden sich auf einem Grundstück von 15 Acres (1500 m2), eingezäunt, mit einer großen Einfahrt mit Schiebetor. Das Grundstück ist trocken und sicher. Das Grundstück ist nicht gepflastert, aber alle Versorgungsleitungen sind im Boden verteilt und mit dem Gebäude verbunden. Es gibt einen Platz mit einem Pool auf dem Grundstück. Obwohl der Pool vandalisiert wurde, sind alle Anschlüsse sicher und in gutem Zustand.
Im Hauptgebäude fehlen Weißware, Heizkörper und einige Möbel. Alle Rohre und Armaturen, die sich in den Wänden befinden, sind intakt. Das Ganze ist gesichert, eingesteckt und bereit für die Wiederinbetriebnahme. Das Gebäude selbst erfordert Ausgaben in Form von Neuanstrichen, Nachrüstungen, Möblierung.
PVC-Tischlerei, Fensterbänke, Bodenbeläge, etc. . . im Gebäude sind in sehr gutem Zustand.
Die Fassade des großen Gebäudes ist in gutem Zustand, es gibt kleine Schäden, die leicht zu reparieren sind. Das Dach ist komplett und gut. Die Schornsteine müssen saniert werden, da sie sich in einem schlechten Zustand befinden. Die Dachrinne und die Dachuntersicht müssen teilweise repariert werden. Keine Balkongeländer an Balkonen im gesamten Gebäude.
Die Terrakotta und Fliesen sind in gutem Zustand. Es gibt Stellen, an denen diese Elemente renoviert werden sollten.
Das kleine Gebäude ist nach einem Einbruch. Es erfordert mehr Aufwand.
Der Kunde ist entschlossen, diese Immobilie in ihrer Gesamtheit zu verkaufen, so wie sie jetzt steht. Gelegenheit, ein schön gelegenes, mit allen Anschlüssen und Einrichtungen versehenes Objekt für wenig Geld an einem so fantastischen Ort wie Mielno zu erwerben. Das Gästehaus befindet sich in einem Viertel mit Häusern und Pensionen, in unmittelbarer Nähe des Jamno-Sees und der Ostsee.
Für weitere Details kontaktieren Sie bitte unseren Vertreter von Prodaheim Real Estate unter +48 577 410 005. Das Büro ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Bitte rufen Sie uns vor einem persönlichen Gespräch an, da wir in der Regel im Außendienst tätig sind. .
Alle Angebote dienen nur zur Information und sind Einladungen zu Verhandlungen gemäß Artikel 71 des Bürgerlichen Gesetzbuches und stellen kein Angebot im Sinne von Artikel 66 und nachfolgenden Artikeln des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.


Mielno by the sea. Pension to be renovated.
Offer 40/9434/ODS.
For sale, on property, a large guesthouse in Mielno with a usable area of almost 600 m2, on a plot of 1000 m2. The whole consists of an L-shaped Main Building (over 500 m2), which could accommodate over 60 guests at a time, and a small complementary building standing independently on the plot. Buildings are located on a plot of 15 acres (1500 m2), fenced, with a large, sliding gate entrance. The property is dry, secure. There is no paving on the lot but all utilities are distributed in the ground and connected to the building. There is a place with a pool on the property. Although the pool has been vandalized, all connections are secure and in good condition.
The Main Building lacks whiteware, radiators, some furniture. All pipes and fittings, located in the walls, are intact. The whole thing is secured, plugged, and ready to be restarted. The building itself requires expenditure in the form of repainting, retrofitting, furnishing.
PVC joinery, window sills, flooring, etc. . . in the building are in very good condition.
The facade of the large building is in good condition, there are small losses, easy to repair. The roof is complete and good. Chimneys need to be refurbished as they are in deteriorated condition. The guttering and soffit need partial repair. No balcony railings on balconies throughout the building.
The terracotta and tiling is in good condition. There are places where these elements should be renovated.
The small building is after a burglary. It requires more effort.
The client is determined to sell this property in its entirety as it now stands. Opportunity to purchase a nicely situated object, built with all the connections and arrangements, for little money in such a fantastic place as Mielno. The guesthouse is located in a district of houses and guesthouses, in close proximity to Jamno Lake and the Baltic Sea.
For more details, please contact our Prodaheim Real Estate representative on +48 577 410 005. The office is open Monday through Friday from 9 a. m. to 5 p. m. Please call us before meeting in person as we are usually in the field. .
All offers are for information purposes only and are invitations to negotiations in accordance with article 71 of the Civil Code and do not constitute an offer as specified in article 66 and subsequent articles of the Civil Code.


Мельно у моря. Пансион, подлежащий реконструкции.
Предложение 40/9434/ODS.
Продается, в собственности, большой гостевой дом в Миельно с полезной площадью почти 600 м2, на участке 1000 м2. Весь комплекс состоит из L-образного основного здания (более 500 м2), в котором одновременно могут разместиться более 60 гостей, и небольшого дополнительного здания, стоящего отдельно на участке. Здания расположены на участке площадью 15 акров (1500 м2), огороженном забором, с большим, раздвижным въездом. Недвижимость сухая, безопасная. На участке нет дорожного покрытия, но все инженерные коммуникации проложены в земле и подведены к зданию. На территории отеля есть место с бассейном. Хотя бассейн подвергся акту вандализма, все соединения надежны и находятся в хорошем состоянии.
В Главном здании отсутствует побелка, радиаторы, некоторая мебель. Все трубы и фитинги, расположенные в стенах, целы. Все закреплено, подключено и готово к перезапуску. Само здание требует расходов в виде перекраски, дооснащения, меблировки.
Столярные изделия из ПВХ, подоконники, напольные покрытия и т. д. . . . в здании находятся в очень хорошем состоянии.
Фасад большого здания находится в хорошем состоянии, есть небольшие потери, легко поддающиеся ремонту. Крыша полностью завершена и находится в хорошем состоянии. Дымоходы необходимо отремонтировать, так как они находятся в ухудшенном состоянии. Водостоки и софиты нуждаются в частичном ремонте. Отсутствие балконных перил на балконах во всем здании.
Терракота и плитка находятся в хорошем состоянии. Есть места, где эти элементы следует обновить.
Небольшое здание после ограбления. Это требует больше усилий.
Клиент полон решимости продать все это имущество, как он сейчас стоит. Возможность купить красиво расположенный объект, размещенный со всеми связями и аранжировками, за небольшую сумму денег в таком фантастическом месте, как Mielno. Гостевой дом расположен в районе домов и гостевых домов, в непосредственной близости от озера Джамно и Балтийского моря.
Более подробную информацию можно найти у нашего представителя Prodaheim Real Estate тел. No48 577 410 005. Офис открыт с понедельника по пятницу с 9. 00 до 17. 00. Перед личной встречей, пожалуйста, позвоните нам, как мы обычно находимся в поле. .
Все тендеры должны быть в информационных целях и должны быть приглашением к торгам в соответствии со статьей 71 КС и не представляют собой предложение, о чем говорится в статье 66(1) и (2) Регламента (EC) No 1782/2003.

Mapa

Kontakt

Ewa Zabuska

Ewa Zabuska

ANP

Telefon:
577410005
E-mail:
walgro70@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Prodaheim sp. z o. o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Prodaheim sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prodaheim.pl… czytaj więcej